Prevádzková doba

- telefońne číslo je prístupné počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.
- mimo uvedenej doby je telefón k dispozícii výlučne zmluvným partnerom
- nezmluvným klientom je k dispozícii elektronická pošta prostredníctvom e-mailu
- objednávky služieb odoslané elektronickou poštou vybavujeme priebežne
Nevykonávame prepravu pacientov, telefonické poradenstvo ani pohotovostnú službu pre verejnosť!

Kontaktujte nás

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911, spol. s r.o.
Jelšová 3, 831 01 Bratislava
e-mail: zachrana.911@gmail.com

Činnosť súdneho znalca

MUDr. Martin Balko
Jelšová 3, 831 01 Bratislava
e-mail: martin.balko.md@gmail.com

Zásady ochrany osobných údajov

GDPR
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nadobudli účinnosť 25. mája 2018.

PREČO ZBIERAME VAŠE ÚDAJE?
Vaše osobné údaje získavame a ďalej spracúvame na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu, výlučne iba za účelom:
- plnenia zmluvných vzťahov s klientmi alebo obchodnými partnermi
- aktuálnej ponuky našich služieb v rámci marketingu
- komunikácie prostredníctvom poštovej, elektronickej (e-mail) alebo telefonickej komunikácie.

PRÁVNE ZÁKLADY
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (paragraf 6 článok 1 Nariadenia; paragraf 13 ods. 1 Zákona) vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:
- náš oprávnený záujem alebo Vami udelený predchádzajúci súhlas
- predpokladaný súhlas pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti
- plnenie našich zákonných alebo zmluvných povinností.

AKÉ ÚDAJE ZBIERAME
Spracúvanie vašich osobných údajov vykonávame za účelom udržiavania obchodných vzťahov, informácii o našich produktoch a službách, marketingu a za účelom vytvorenia zmluvy a jej plnenia. Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje: meno, priezvisko, názov vašej firmy alebo zamestnávateľa, telefónne číslo, adresu trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu, IČO, DIČ a iné údaje podľa platnej legislatívy alebo na základe vášho súhlasu.

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Na ochranu vašich údajov sme zaviedli primerané fyzické a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred ich stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Konkrétne to môžu byť:
- štatutári, oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa a zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
- osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom (účtovníci, daňový poradcovia, právny poradcovia, a pod.)
- orgány verejnej moci, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a podľa platnej legislatívy poskytnuté osobné údaje

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo:
- na prístup k vašim osobným údajom zo strany Prevádzkovateľa
- na opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov
- na výmaz vašich osobných údajov v zákonnom rozsahu („právo na zabudnutie“)
- na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v zákonnom rozsahu
- kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas
- na prenosnosť spracovávania údajov
- namietať spracúvanie vašich osobných údajov
- podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov SR
- uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo zaslaním písomnej žiadosti s jasnými požiadavkami na uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa
Vaše osobné údaje uchovávame výlučne po dobu, nevyhnutnú na účel, pre ktorý boli získané. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle sprístupňujeme všetky nevyhnutné údaje.

Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:
zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Naši partneri: