Spôsob platby

Platby za služby požadujeme na základe vystavenej faktúry zaslanej poštou alebo elektronicky bezprostredne po zrealizovaní služieb na kontaktnú adresu odberateľa. Zľavy poskytujeme zmluvným odberateľom alebo v osobitných prípadoch dohodou. U nezmluvných klientov požadujeme platbu vopred na zálohovú faktúru.

Činnosť súdneho znalca

Odmenu za znaleckú činnosť pre orgány štátnej moci účtujeme na základe vyúčtovania formou úhrady bankovým prevodom na účet znalca po vykonaní znaleckého úkonu. Pri rozsiahlom znaleckom skúmaní je možné na krytie priebežných nákladov požadovať zloženie zálohy podľa dohody. Objednávku na vyhotovenie znaleckého posudku pre neštátnych a nezmluvných zadávateľov realizujeme až po uhradení finančnej zálohy. Po vyhotovení znaleckého posudku požadujeme konečnú úhradu znaleckej odmeny na základe vyúčtovania. Vyhotovený znalecký posudok doručujeme klientovi v objednaných rovnopisoch spolu s podrobným vyúčtovaním znaleckej odmeny a hotových výdavkov podľa platnej vyhlášky MS SR.

Naši partneri: