Spôsob platby

Platby za služby požadujeme na základe vystavenej faktúry zaslanej poštou následne po zrealizovaní služieb na adresu odberateľa. Zľavy poskytujeme zmluvným odberateľom alebo v osobitných prípadoch dohodou. Ceny sú uvedené vrátane DPH.
U nezmluvných klientov požadujeme platbu vopred na zálohovú faktúru.
IČO: 36742295
DIČ: 2022322247
Číslo účtu: 2927875143/1100
IBAN: SK 02 1100 0000 0029 2787 5143

Činnosť súdneho znalca

Odmenu za znaleckú činnosť pre štátne orgány a zmluvné organizácie účtujeme na základe vyúčtovania formou úhrady bankovým prevodom na účet znalca po vykonaní znaleckého úkonu. Pri rozsiahlom znaleckom skúmaní požadujeme na krytie priebežných nákladov zloženie zálohy podľa dohody. Objednávku na vyhotovenie znaleckého posudku pre neštátnych a nezmluvných zadávateľov realizujeme až po uhradení finančnej zálohy. Po vyhotovení znaleckého posudku požadujeme zrealizovať konečnú úhradu znaleckej odmeny na základe vystavenej faktúry. Vyhotovený znalecký posudok zasielame klientovi v objednaných rovnopisoch až po kompletnom uhradení vyfakturovanej znaleckej odmeny. Súčasťou vyhotoveného znaleckého posudku je aj podrobné vyúčtovanie znaleckej odmeny a hotových výdavkov podľa platnej vyhlášky MS SR.
IČO: 37494449
DIČ: 1043295759
Číslo účtu: 2612083168/1100
IBAN: SK 04 1100 0000 0026 1208 3168

Naši partneri: